Rättshjälpskassan Standard

     Betalar upp till 70 procent av böterna.

 

tillbaks

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2017-03-21 fört vid Rättshjälpskassan Standards årsmöte på PRO lokalen i Lomma klockan 19.00 – 20.00.

Närvarande 10 medlemmar.

1 Årsmötets öppnande

Ordförande Magnus Strandkvist hälsade medlemmarna välkomna till årsmötet och förklarade detta som öppnat.

2 Val av mötesfunktionärer

a/ mötesordförande

Årsmötet valde Magnus Strandkvist att leda årsmötet

b/ mötessekreterare

Årsmötet valde Åke Björkman att skriva årsmötesprotokollet.

c/ 2 justeringspersoner tillika rösträknare

Årsmötet valde Sven Gyllander och Ingvar Hallgren att justera dagens protokoll.

3 Godkännande av dagordning

Årsmötet godkände framlagda dagordning.

4 Verksamhetsberättelse 2016

Ordförande föredrog verksamhetsberättelsen för 2016.

BESLUT: Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen för 2016.

5 Ekonomisk berättelse 2016

Kassören föredrog den ekonomiska berättelsen för 2016.

BESLUT: Årsmötet godkände den ekonomiska berättelsen.

6 Revisionsberättelse

Revisor Sven Gyllander läste upp revisionsberättelsen och yrkade på ansvarsfrihet för styrelsen gällande verksamhetsåret 2016 för styrelsen.

BESLUT: Årsmötet godkände revisionsberättelsen

7 Ansvarsfrihet

 BESLUT: Årsmötet gav styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för verksamhetsåret enligt revisorernas förslag.

8 Bötesersättningsnivå 2016

Styrelsen föreslog oförändrad ersättning för 2017.

BESLUT: Årsmötet beslutade om oförändrad bötesersättning för 2017.

9 Val av kassör på 2 år

BESLUT: Årsmötet beslutade omval av Kjell Stridh som kassör på 2 år.

10 Val av 1 ordinarie ledamot på 2 år

BESLUT: Årsmötet beslutade omval av Åke Björkman som ordinarie ledamot på 2 år.

11 Val av 1 suppleant på 2 år

BESLUT: Årsmötet beslutade omval av Knut Nilsson som suppleant på 2 år.

12 Val av 1 ordinarie revisor på 2 år samt fyllnadsval av 1 ordinarie revisor på 1 år.

BESLUT: Årsmötet beslutade omval av Sven Gyllander som ordinarie revisor på 2 år samt nyval av Frank Lundgren på 1 år som ordinarie revisor.

13 Val 2 revisorssuppleanter på 1 år

BESLUT: Årsmötet beslutade omval av Henrik Stridh som revisorssuppleant på 1 år samt att vakantsätta den andra suppleantplatsen.

14 Firmatecknare

Styrelsen föreslog ordförande Magnus Strandkvist samt kassör Kjell Stridh att teckna Rättshjälpskassan Standard var för sig gällande samtliga bank- och post ärende samt utkvittering av handlingar ställda till Rättshjälpskassan Standard.

BESLUT: Årsmötet beslutade enligt förslaget.

15 Övrigt

Inget fanns att behandla under punkten Övrigt

16 Avslutning

Ordförande tackade medlemmarna för visat intresse och förklarade årsmötet som avslutat. Ett tack framfördes till Annemarie Björkman för service under årsmötet. Kassan bjöd på öl/läsk och smörgåstårta samt kaffe efter maten.

 

Vid protokollet                                                               Justerat

 

Åke Björkman                                           Sven Gyllander                   Ingvar Hallgren

sekreterare