Rättshjälpskassan Standard

     Betalar upp till 70 procent av böterna.

 

     Tillbaka

PROTOKOLL 2022-03-23 årsmöte i Rättshjälpskassan Standard på PRO lokalen Bredgatan 32 Lomma.

Närvarande: 6 medlemmar

§ 1 Årsmötets öppnande

Vice ordförande Lars-Inge Malmborg hälsade välkomna till årsmötet och förklarade detta som öppnat.

§ 2 Val av mötesfunktionärer

a/ mötesordförande

Lars-Inge Malmborg

b/ mötessekreterare

Åke Björkman

c/ 2 justeringspersoner tillika rösträknare

 Mats Nyström och Henrik Stridh.

§ 3 Godkännande av dagordning

Årsmötet beslutade att godkänna framlagda dagordning.

§ 4 Verksamhetsberättelse 2021

BESLUT: Årsmötet beslutade godkänna framlagda verksamhetsberättelse och lägga denna till handlingarna.

§ 5 Ekonomisk berättelse 2021

Kassören föredrog ekonomiska berättelse med att årets underskott blir13.708:53.

BESLUT: Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska berättelsen och lägga denna till handlingarna.

§ 6 Revisionsberättelsen

Revisor Henrik Stridh läste upp revisionsberättelsen.

BESLUT: Årsmötet godkände revisionsberättelsen som lades till handlingarna.

§ 7 Ansvarsfrihet

BESLUT: Årsmötet beslutade att ge styrelsen full ansvarsfrihet samt årets resultat/balansräkning fastställes och årets underskott balanseras i ny räkning.

§ 8 Bötesersättningsnivå 2022

BESLUT: Styrelsen föreslår oförändrad bötesersättningsnivå 2022.

§ 9 Val av ordförande 2 åt

Årsmötet föreslog omval av Magnus Strandkvist på 2 år.

BESLUT: Enligt förslaget

§ 10 Val av 2 st ordinarie ledamöter

Årsmötet föreslog omval av Lars-Inge Malmborg och Ingvar Hallgren.

BESLUT: Enligt förslaget

§ 11 Val 1 st suppleant 2 år

Årsmötet föreslog omval av Annika Holst på 2 år

BESLIT: Enligt förslaget

§ 12 Val av 1 st ordinarie revisor på 2 år

Årsmötet föreslog nyval av Mats Nyström som revisor på 2 år

BESLIT Enligt förslaget

§ 13 Val av 2 st revisorssuppleanter på 1 år

Årsmötet beslutade att endast ha 1 st revisorssuppleant på 1 år

BESLUT: Årsmötet beslutade enligt förslaget samt att omvälja Sven Gyllander. Men styrelsen fick i uppdrag att finna ny suppleant tills nästa årsmöte.

§ 14 Firmatecknare

BESLUT: Årsmötet beslutade att Magnus Strandkvist och Kjell Stridh tecknar Rättshjälpskassan Standard var för sig i samtliga bank o postärende samt ut kvittering av handlingar till Rättshjälpskassan.

§ 15 Stadgeändring

Årsmötet beslutade på förslag från styrelsen att ändra paragraf 5 moment 4 från nuvarande 12 månader till 6 månader.

§ 16 Avslutning

Mötesordförande tackade för visat intresse och avslutade årsmötet. Efter detta inbjöd Rättshjälpskassan till Öl/vatten o kaffe och smörgåstårta.

 

Vid protokollet                                                           Justerat

 

Åke Björkman                                       Henrik Stridh                   Mats Nyström

mötessekreterare