Rättshjälpskassan Standard

     Betalar upp till 70 procent av böterna.

 

tillbaks

PROTOKOLL 2020-03-05 årsmöte i Rättshjälpskassan Standard Bredgatan 32 Lomma klockan 19.00 – 20.15.

Närvarande: 9 medlemmar

 

§ 1 Årsmötets öppnande

Ordförande Magnus Strandkvist hälsade medlemmarna välkomna och förklarade årsmötet som öppnat.

§ 2 Val mötesfunktionärer

a/ mötesordförande

Årsmötet valde Annika Holst som mötesordförande.

b/ mötessekreterare

Årsmötet valde Åke Björkman som mötessekreterare.

c/ 2 st justeringspersoner tillika rösträknare

Årsmötet valde Sven Gyllander och Ingvar Hallgren att justera årsmötesprotokollet.

§ 3 Godkännande av dagordning

Årsmötet godkände framlagda dagordning och att arbeta efter denna.

§ 4 Verksamhetsberättelse 2019

Sekreteraren Åke Björkman läste upp verksamhetsberättelsen för 2019 gällande Rättshjälpskassan Standard.

BESLUT: Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen och lade denna till handlingarna.

§ 5 Ekonomisk berättelse 2019

Kassören läste upp den ekonomiska berättelsen för 2019 med kommentarer.

BESLUT: Årsmötet godkände ekonomiska berättelse och lade denna till handlingarna.

§ 6 Revisionsberättelsen

Revisor Sven Gyllander läste upp revisionsberättelsen för 2019.

BESLUT: Årsmötet godkände revisionsberättelsen och lade denna till handlingarna.

§ 7 Ansvarsfrihet

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 enligt förslag från revisorerna.

§ 8 Bötesersättningsnivå 2020

Styrelsen föreslog oförändrad bötesersättningsnivå för 2020.

BESLUT: Årsmötet beslutade om oförändrad bötesersättningsnivå enligt förslag från styrelsen.

§ 9 Val av ordförande 2 år

Förslag omval av Magnus Strandkvist som ordförande på 2 år

BESLUT: Årsmötet omval av Magnus Strandkvist som ordförande på 2 år.

§ 10 Val av 2 st ledamöter på 2 år

Förslag omval av Lars-Inge Malmborg och Ingvar Hallgren på 2 år.

BESLUT: Årsmötet beslutade omval av Lars-Inge Malmborg och Ingvar Hallgren på 2 år.

§ 11 Val 1 st suppleant på 2 år

Förslag omval av Annika Holst på 2 år som suppleant

BESLUT: Årsmötet beslutade omval av Annika Holst som suppleant på 2 år.

§ 12 Val av 1 st ordinarie revisor på 2 år

Förslag omval av Sven Gyllander som revisor på 2 år.

BESLUT: Årsmötet beslutade omval av Sven Gyllander som revisor på 2 år.

§ 13 Val av 2 st revisorssuppleanter på 1 år

BESLUT: Årsmötet beslutade omval av Henrik Stridh som revisorssuppleant på 1 år samt att vakantsätta den andra platsen.

§ 14 Tillägg till stadgarna

Sekreteraren redogjorde om förslaget till ändring av stadgarna paragraf 4 moment 2 och 3.

BESLUT: Årsmötet godkände ändring av stadgarna § 4 moment 2 o 3.

§ 15 Firmatecknare

Årsmötet beslutade att firmatecknare är ordförande Magnus Strandkvist och kassör Kjell Stridh att teckna Rättshjälpskassan Standard var för sig i samtliga ärende rörande kassans verksamhet.

§ 16 Övrigt

Inga frågor fanns under punkten.

§ 17 Avslutning

Mötesordförande Annika Holst förklarade årsmötet som avslutat och tackade för visat intresse.

Efter detta bjöd kassan på smörgåstårta med öl/vatten samt kaffe på medlemmarna.

 

Vid protokollet                                                           Mötesordförande

 

Åke Björkman                                                            Annika Holst

Mötessekreterare                                                     mötesordförande

 

                                                                 Justerat

 

Sven Gyllander                                                           Ingvar Hallgren