Rättshjälpskassan Standard

     Betalar upp till 70 procent av böterna.

 

tillbaks

 

 

PROTOKOLL 2021-03-25 fört vid årsmöte i Rättshjälpskassan Standard

klockan 19.00 – 20.00 på Bredgatan 28 Lomma.

Närvarande 7 medlemmar

 

1 Årsmötets öppnande

Ordförande Magnus Strandkvist hälsade medlemmarna välkomna till

årsmötet och förklarade detta som öppnat.

2 val av mötesfunktionärer

a/ mötesordförande

Årsmötet valde Magnus Strandkvist som mötesordförande

b/ Mötessekreterare

Årsmötet valde Åke Björkman som mötessekreterare att skriva protokollet.

c/ 2 st justeringspersoner

Årsmötet utsåg Ingvar Hallgren och Lars-Inge Malmborg att justera

årsmötesprotokollet.

3 Godkännande av dagordning

Årsmötet godkände framlagda dagordning att arbeta efter denna.

4 Verksamhetsberättelsen 2020

Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen för 2020.

BESLUT: Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen för 2020

som lades till handlingarna.

5 Ekonomisk berättelse

Kassören föredrog den ekonomiska berättelsen för 2020.

BESLUT: Årsmötet godkände den ekonomiska berättelsen och

lade denna till handlingarna.

6 Revisionsberättelse

Revisor Henrik Stridh föredrog revisionsberättelsen och yrkade

på att årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet för det gånga verksamhetsåret

 samt att årets förlust balanseras i ny räkning.

BESLUT: Årsmötet godkände revisionsberättelsen och lade denna till

 handlingarna samt att årets förlust balanseras i ny räkning.

7 Ansvarsfrihet

BESLUT: Årsmötet beslutade att ge styrelsen full ansvarsfrihet för gångna

 verksamhetsåret samt förlusten balanseras i ny räkning.

8 Bötesersättningar 2021

BESLUT: Årsmötet godkände oförändrade bötesersättningar för 2021 som tidigare.

9 Val av kassör 2 år

 Årsmötet föreslog omval av Kjell Stridh som kassör på 2 år.

BESLUT: Årsmötet beslutade omval på Kjell Stridh som kassör på 2 år.

10 Val en ordinarie ledamot på 2 år

 Årsmötet föreslog omval på Åke Björkman som ordinarie ledamot på 2 år.

BESLUT: Årsmötet beslutade omval av Åke Björkman som ordinarie ledamot på 2 år.

11 Val en suppleant på 2 år

Årsmötet föreslog omval av Knut Nilsson som suppleant på 2 år

BESLUT. Årsmötet beslutade omval av Knut Nilsson som suppleant på 2 år.

12 Val av en ordinarie revisor på 2 år.

Årsmötet föreslog omval av Henrik Stridh som revisor på 2 år.

BESLUT: Årsmötet beslutade omval av Henrik Stridh som revisor på 2 år.

13 Val av två revisorssuppleanter på 1 år.

Årsmötet hade inga förslag på revisorssuppleanter varvid förslag är att vakantsätta dessa.

BESLUT: Årsmötet beslutade att vakantsätta platserna tillsvidare.

14 Firmatecknare

BESLUT: Årsmötet beslutade att Rättshjälpskassan Standard som firmatecknare

 utser Magnus Strandkvist och Kjell Stridh var för sig att teckna firman i samtliga ärende.

15 Övrigt

Inget fanns att diskutera under punkten Övrigt.

16 Avslutning

Ordförande tackade medlemmarna för visat intresse och inbjöd till förtäring efter årsmötet.

 

Vid protokollet                                                           Justerat

 

Åke Björkman                                      Ingvar Hallgren               Lars-Inge Malmborg

sekreterare