Rättshjälpskassan Standard

     Betalar upp till 70 procent av böterna.

 

tillbaks

 

 

PROTOKOLL A 1 årsmöte i Rätthjälpskassan Standard 2023-04-04 klockan 18.30 – 20.30 på Bredgatan 32 Lomma

Närvarande 9 medlemmar

1 Årsmötets öppnande

Ordförande Magnus Strandkvist hälsade medlemmar välkomna och förklarade årsmötet som öppnat.

2 Val av mötesfunktionärer

A/ Mötesordförande

Magnus Strandkvist

B/ mötessekreterare

Åke Björkman

C/ 2 justeringspersoner tillika rösträknare

3 Godkännande av dagordning

Årsmötet godkände dagordningen

4 Verksamhetsberättelse 2022

Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen

5 Ekonomisk berättelse

Årsmötet godkände den ekonomiska berättelsen.

6 Revisionsberättelse

Årsmötet godkände revisionsberättelsen.

7 Ansvarsfrihet styrelsen

Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2022.

8 Bötesersättningsnivå 2022

Styrelsen föreslog oförändrad bötesersättningsnivå för 2023 vilket årsmötet godkände.

9 Ändring av antal ledamöter i styrelsen

Styrelsen föreslog 5 ordinarie ledamöter och inga suppleanter till verksamhetsåret 2024.

BESLUT: Årsmötet följde styrelsens förslag att minska antal ledamöter enligt förslaget.

10 Val av kassör på 2 år

Årsmötet valde Kjell Stridh på 2 år

11 Val av ordinarie ledamot på 2 år

Årsmötet valde Åke Björkman på 2 år.

12 Val av suppleanter varav ett fyllnadsval på 1 år

Årsmötet valde på fyllnadsval Knut Nilsson på 1 år samt vakantsatte den andra suppleantplatsen.

13 ordinarie revisor på 2 år

Årsmötet valde Henrik Stridh på 2 år som revisor.

14 Val av 1 st revisorssuppleant på 1 år

Årsmötet valde Jan-Erik Murath

15 Firmatecknare

Årsmötet valde Magnus Strandkvist och Kjell Stridh att vara firmatecknare var för sig för Rättshjälpskassan Standard i samtliga ärende rörande post/bank eller utkvittera handlingar ställda till Rättshjälpskassan Standard.

16 Övrigt

Stadgeändring kommer att ske efter slutgiltigt beslut på höstmötet 2023

17 Budget

Årsmötet godkände framlagda budget för 2023.

18 Avslutning

Ordförande tackade medlemmarna för visat intresse och avslutade årsmötet.

Kassan bjöd på smörgåstårta med öl/vatten o kaffe.

 

 

Vid protokollet                                                           Justerat

 

 

Åke Björkman /sekr                                                  Magnus Strandkvist/ordf