Rättshjälpskassan Standard

     Betalar upp till 70 procent av böterna.

 

tillbaks

PROTOKOLL 2017-11-14 höstmöte i Rättshjälpskassan Standard klockan 19.00 – 20.15 på PRO lokalen Bredgatan 26 Lomma.

Närvarande 9 medlemmar

§ 1 Höstmötets öppnande

Ordförande Magnus Strandkvist hälsade medlemmarna välkomna och förklarade höstmötet som öppnat.

§ 2 Val av ordförande för höstmötet

Medlemmarna valde Annika Holst som mötesordförande.

§ 3 Val av sekreterare för höstmötet

Medlemmarna valde Åke Björkman att föra protokollet vid höstmötet.

§ 4 Val av 2 justerare

Medlemmarna valde Sven Gyllander och Frank Lundgren att justera dagens protokoll.

§ 5 Val av 2 rösträknare

Medlemmarna utsåg justerarna till rösträknare

§ 6 Fastställande av dagordning

Medlemmarna fastställde dagordningen enligt framlagda förslag.

§ 7 Fastställande av budget för 2018

Medlemmarna godkände framlagda budget för 2018.

§ 8 Fastställande av årsavgift för 2018

Medlemmarna beslutade att årsavgiften skall vara oförändrad efter förslag från styrelsen.

§ 9 Nominering av ledamöter till styrelsen 2018-2019

Medlemmarna nominerade Magnus Strandkvist, Lars-Inge Malmborg, Ingvar Hallgren, Annika Holst samt som revisor Frank Lundgren samtliga på 2 år. Henrik Stridh nominerades till revisorsuppleant????

§ 10 Arvodesförslag

Ordförande och kassör presenterade ett nytt arvodesförslag med en omfördelning av arvodet på medlemmarna, totalsumman blir densamma som är beslutad på årsmötet 2017.

BESLUT: Medlemmarna godkände det nya förslaget till omfördelning av arvodessumman.

§ 11 Övriga frågor

Styrelsen föreslog att man tar bort Trisslottskampanjen från och med 2018 samt ändrar vårt inbetalningskort att inte innehålla denna kampanj. Medlemmarna hade inget att erinra mot förslaget varvid kampanjen avslutas.

§ 12 Avslutning

Mötesordförande tackade medlemmarna för visat intresse och förklarade höstmötet som avslutat. Efter detta bjöd kassan på smörgåstårta med kaffe.

 

Vid protokollet                                                          

 

Åke Björkman                                                            Annika Holst                                         

Sekreterare                                                                 Mötesordförande

 

                                                                 Justerat

 

                                            Sven Gyllander               Frank Lundgren