Rättshjälpskassan Standard

     Betalar upp till 70 procent av böterna.

 

tillbaks

PROTOKOLL 2018-03-13 fört vid årsmöte i Rättshjälpskassan Standard 19.00 – 20.30 på PROs Lommas lokal Bredgatan 32.

Närvarande 9 medlemmar

§ 1 Årsmötets öppnande

Ordförande Magnus Strandkvist hälsade medlemmarna välkomna till kassans årsmöte och förklarade denna som öppnad.

§ 2 Val av mötesfunktionärer

a/ mötesordförande

Medlemmarna valde Magnus Strandkvist att leda årsmötet

b / mötessekreterare

Medlemmarna valde Åke Björkman att skriva årsmötesprotokollet.

c / 2 st justeringspersoner tillika rösträknare

Medlemmarna valde Annika Holst och Sven Gyllander att justera dagens protokoll samt som rösträknare.

§ 3 Godkännande av dagordning

Medlemmarna godkände framlagda dagordning.

§ 4 Verksamhetsberättelse 2017

Medlemmarna godkände verksamhetsberättelsen och lade denna till handlingarna.

§ 5 Ekonomisk berättelse

Kassören kommenterade resultat- och balansräkningen som ger ett underskott för verksamhetsåret 2017 på 4429:54.

BESLUT: Medlemmarna godkände resultat- och balansräkningen för 2017 och verksamhetsåret förlust på 4429:54.

§ 6 Revisionsberättelse

Revisor Frank Lundgren läste upp revisionsberättelsen och yrkade på ansvarsfrihet för styrelsen samt att årets förlust balanseras i ny räkning. Samt att man fastställer resultat- och balansräkningen för 2017.

BESLUT: Medlemmarna följde revisorernas förslag att godkänna revisionsberättelsen.

§ 7 Ansvarsfrihet

Medlemmarna beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetensåret 2017 enligt förslag från revisorerna.

§ 8 Bötesersättningsnivå 2018

Styrelsen föreslog oförändrad bötesersättningsnivå för 2018.

BESLUT: Medlemmarna beslutade enligt styrelsens förslag om oförändrad bötesersättningsnivå för 2018.

§ 9 Val av ordförande på 2 år

Medlemmarna föreslog omval av Magnus Strandkvist som ordförande på 2 år.

BESLUT: Medlemmarna valde Magnus Strandkvist som ordförande på 2 år.

§ 10 Val av 2 ordinarie ledamöter på 2 år

Medlemmarna föreslog omval av Lars-Inge Malmborg och Ingvar Hallgren på 2 år som ordinarie ledamöter.

BESLUT: Medlemmarna valde Lars-Inge Malmborg och Ingvar Hallgren som ordinarie ledamöter på år.

§ 11 Val av 1 suppleant på 2 år

Medlemmarna föreslog omval av Annika Holst som suppleant på 2 år.

BESLUT: Medlemmarna valde Annika Holst som suppleant på 2 år.

§ 12 Val av 1 ordinarie revisor på 2 år

Medlemmarna föreslog omval av Frank Lundgren som ordinarie revisor på 2 år.

BESLUT: Medlemmarna valde Frank Lundgren som ordinarie revisor på 2 år.

§ 13 Val av 2 revisorssuppleanter på 1 år

Medlemmarna föreslog omval av Henrik Stridh som revisorsuppleant på 1 år samt att vakantsätter den andra platsen.

BESLUT: Medlemmarna valde Henrik Stridh som revisorsuppleant på 1 år samt att man vakantsätter den andra platsen.

§ 14 Tillägg till stadgarna

Styrelsen informerade att det finns inget förslag om tillägg till stadgarna varvid punkten lämnas.

§ 15 Firmatecknare

Medlemmarna valde Kjell Stridh och Magnus Strandkvist att teckna Rättshjälpskassan Standard var för sig i post- och bankärende samt utkvittera handlingar ställde till Rättshjälpskassan Standard.

§ 16 Övrigt

Frank Lundgren frågade om det fanns någon planerad sommaraktivitet för kassan t.ex. besök på lastbilsmarknader med mera. Styrelsen svarade att inget finns planerat utan vill någon medverka på något arrangemang så kan man kontakta styrelsen och erhålla material.

§ 17 Avtackning

Styrelsen informerade att det fanns ingen att avtacka varvid punkten lämnades.

§ 18 Avslutning

Ordförande Magnus Strandkvist tackade medlemmarna för visat intresse och förklarade årsmötet som avslutat. Kassans bjöd sedan öl/vatten/kaffe och smörgåstårta.

 

Vid protokollet                                                               Justerat

 

Åke Björkman                                           Annika Holst                        Sven Gyllander

mötessekreterare