Rättshjälpskassan Standard

     Betalar upp till 70 procent av böterna.

 

     Tillbaka

PROTOKOLL 2019-03-05 fört vid årsmöte i Rättshjälpskassan Standard klockan 19.00 – 20.00 på PRO Lommas exp. Bredgatan 32 Lomma.

Närvarande 8 medlemmar

§ 1 Årsmötets öppnande

Ordförande Magnus Strandkvist hälsade medlemmarna välkomna till kassans årsmöte 2019 och förklarade detta som öppnat.

§ 2 Val av mötesfunktionärer

a/ mötesordförande

Årsmötet föreslog Magnus Strandkvist

BESLUT: Årsmötet beslutade att välja Magnus Strandkvist till mötesordförande.

b/ mötessekreterare

Årsmötet föreslog Åke Björkman

BESLUT: Årsmötet beslutade att välja Åke Björkman som mötessekreterare.

c/ 2 justeringspersoner tillika rösträknare

Årsmötet föreslog Frank Lundgren och Sven Gyllander

BESLUT: Årsmötet beslutade att välja Frank Lundgren och Sven Gyllander att justera årsmötesprotokollet samt tillika som rösträknare.

§ 3 Godkännande av dagordning

Årsmötet godkände framlagda dagordningen

§ 4 Verksamhetsberättelse 2018

Årsmötet godkände verksamhetsberättelse för 2018 och lade denna till  handlingarna.

§ 5 Ekonomisk berättelse 2018

Årsmötet godkände resultat- och balansräkningen för 2018 och lade denna till handlingarna.

§ 6 Revisionsberättelsen

Revisor Frank Lundgren läste revisionsberättelsen och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.

 § 7 Ansvarsfrihet

Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen gällande verksamhetsåret 2018.

§ 8 Bötesersättningsnivå 2019

Årsmötet beslutade om oförändrad bötesersättningsnivå för 2019.

 

§ 9 Val av kassör 2 år

Årsmötet valde på omval Kjell Stridh som kassör för 2 år.

§ 10 Val av 1 ledamot 2 år

Årsmötet valde på omval Åke Björkman som ordinarie ledamot på 2 år.

§ 11 Val 1 suppleant på 2 år

Årsmöte valde på omval Knut Nilsson som suppleant på 2 år.

§ 12 Val av 1 ordinarie revisor på 2 år

Årsmötet valde på omval Sven Gyllander som revisor på 2 år.

§ 13 Val av 2 revisorssuppleanter på 1 år

Årsmötet valde på omval Henrik Stridh på 1 år samt vakantsätta den andra platsen.

§ 14 Firmatecknare

Årsmötet beslutade att ordförande Magnus Strandkvist och kassör Kjell Stridh  tecknar Rättshjälpskassan Standard var för sig i samtliga post/bankärende samt utkvittering av samtliga försändelser till Rättshjälpskassan Standard.

§ 15 Övrigt

Inga frågor fanns under punkten.

§ 16 Avslutning

Ordförande Magnus Strandkvist förklarade årsmötet som avslutat. Efter detta bjöd kassan på smörgåstårta och öl/vatten.

 

Vid protokollet                                                               Justerat

 

Åke Björkman                                           Frank Lundgren                  Sven Gyllander

sekreterare