Rättshjälpskassan Standard

     Betalar upp till 70 procent av böterna.

tillbaka

 

PROTOKOLL 2019-11-07 fört vid höstmöte i Rättshjälpskassan Standard klockan 19.00 – 19.45 på PRO:s lokal Bredgatan 32 Lomma.

Närvarande 8 medlemmar

 

§ 1 Höstmötets öppnande

Ordförande Magnus Strandkvist hälsade medlemmarna välkomna till höstmötet och förklarade detta som öppnat.

§ 2 Val av ordförande för mötet

Höstmötet valde Magnus Strandkvist som ordförande att leda höstmötet.

§ 3 Val av sekreterare för höstmötet

Höstmötet valde Åke Björkman att föra protokollet.

§ 4 Val av två justeringspersoner

Höstmötet valde Annika Holst och Lars-Inge Malmborg att justera protokollet.

§ 5 Val två rösträknare

Höstmötet valde Annika Holst och Lars-Inge Malmborg som rösträknare.

§ 6 Fastställande av dagordning

Höstmötet godkände och fastställde dagordningen.

§ 7 Fastställande av budget för 2020

Höstmötet godkände och fastställde förslaget på budget för 2020.

§ 8 Fastställande av årsavgift för 2020

Höstmötet godkände och fastställde årsavgiften för 2020 som oförändrad 250:- per år.

§ 9 Nominering av styrelse 2020 – 2021

I tur att avgå vid årsmötet 2020 är ordinarie ledamöterna Magnus Strandkvist, Lars-Inge Malmborg, Ingvar Hallgren samt suppleant Annika Holst. Övriga avgående är revisor Frank Lundgren och revisorsupp. Henrik Stridh.

Samtliga förklarade sig villiga att åtaga sig nya uppdrag.

§ 10 Övriga frågor

Höstmötet hade inga övriga frågor att ta upp.

§ 11 Avslutning

Mötesordförande förklarade härmed höstmötet som avslutat.

Rättshjälpskassan Standard bjöd efter detta på smörgåstårta öl/vatten och kaffe.

 

Vid protokollet                                                           Justerat

 

Åke Björkman                                      Annika Holst                    Lars-Inge Malmborg

sekreterare