Rättshjälpskassan Standard

     Betalar upp till 70 procent av böterna.

 

     Tillbaka

PROTOKOLL 2018-11-20 fört vid medlemsmöte i Rättshjälpskassan Standard klockan 19.00 – 20.00 på PRO lokalen Bredgatan 32 Lomma.

Närvarande: 7 medlemmar

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Magnus Strandkvist hälsade medlemmarna välkomna till medlemsmötet och förklarade detta som öppnat.

§ 2 Val av ordförande för medlemsmötet

Höstmötet valde Magnus Strandkvist som mötesordförande.

§ 3 Val av sekreterare för medlemsmötet

Medlemsmötet valde Åke Björkman till sekreterare för mötet.

§ 4 Val av två justeringspersoner

Medlemsmötet föreslog Annika Holst och Sven Gyllander

BESLUT: Medlemsmötet valde de föreslagna

§ 5 Val av två rösträknare

Medlemsmötet föreslog justeringspersonerna att vara rösträknare.

BESLUT: Medlemsmötet valde justeringspersonerna som rösträknare.

§ 6 Fastställande av dagordning

Medlemsmötet godkände och fastställde dagordningen för medlemsmötet.

§ 7 Fastställande av budget för 2019

Kassören presenterade förslaget till budget för 2019 och gick igenom densamma.

BESLUT: Medlemsmötet godkände förslaget till budget för 2019.

§ 8 Fastställande av medlemsavgift för 2019

Kassören rapporterade att en medlem lämnat förslag på en höjning från nuvarande 240:- till 300:- per år med motivering att det var för billigt i dags läget.

Styrelsen diskuterade förslaget men bedömde att det var en för stor höjning med tanke på det kapital som kassan har idag och är inte försvarbart.

Lars-Inge Malmborg lade förslaget oförändrad avgift 240:-

Åke Björkman lade förslaget att höja från nuvarande 240:- till 250:- med tanke på framtida portohöjningar med mera.

Ordförande konstaterade att det fanns tre förslag och ställde förslaget 300:- mot oförändrat varvid oförändrat blev majoritetsförslag.

Ordförande ställde sedan oförändrad avgift mot höjning till 250:- i avgift mot varandra, varvid mer än hälften av medlemmarna röstade för en höjning till 250:- per år i medlemsavgift.

BESLUT: Medlemsmötet beslutade att höja medlemsavgiften med 10:- per år till totalt 250:-per år.

§ 9 Nominering av styrelsen 2019 – 2020.

Ordförande informerade att nomineringen till styrelseuppdrag i kassan är öppen fram tills årsmötet.

I tur att avgå är Magnus Strandkvist -  Lars-Inge Malmborg – Ingvar Hallgren samt suppleant Annika Holst samtliga på två år. Ordinarie revisor i tur att avgå är Frank Lundgren på 2 år samt revisorssuppleant Henrik Stridh på ett år.

Samtliga avgående ledamöter är villiga att åta sig nytt uppdrag.

§ 10 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att ta upp varvid denna punkt lämnades.

§ 11 Avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade medlemsmötet som avslutat. Kassan bjöd sedan på smörgåstårta med öl/vatten/kaffe.

 

Vid protokollet                                                               Justerat

 

Åke Björkman                                           Annika Holst                        Sven Gyllander

mötessekreterare