Rättshjälpskassan Standard

     Betalar upp till 70 procent av böterna.

 

     Tillbaka

PROTOKOLL höstmöte 2020-11-19 i Rättshjälpskassan Standard på Bredgatan 32 Lomma klockan 19.45 – 20.30.

Närvarande 7 medlemmar

§ 1 Mötets öppnande

Vice ordförande hälsade medlemmarna välkomna till höstmötet i Rättshjälpskassan Standard och förklarade detta som öppnat.

 § 2 Val av ordförande för höstmötet

Höstmötet valde Lars-Inge Malmborg som mötesordförande.

§ 3 Val av mötessekreterare

Höstmötet valde Åke Björkman att föra dagens protokoll.

§ 4 Val av två justeringspersoner

Höstmötet valde Ingvar Hallgren och Annika Holst att justera höstmötes protokollet.

§ 5 Val av två rösträknare

Höstmötet valde justeringspersonerna som rösträknare

§ 6 Fastställande av dagordning

Höstmötet godkände och fastställde dagordningen.

§ 7 Fastställande av budget för 2021

Höstmötet godkände och fastställde förslaget för budget 2021.

§ 8 Fastställande av medlemsavgift för 2021

Höstmötet fastställde medlemsavgiften till oförändrad för 2021.

§ 9 Nominering av styrelse för 2021 – 2022

Höstmötet föreslog omval av Åke Björkman, Kjell Stridh, Knut Nilsson och revisor Henrik Stridh på två år.

Revisorssuppleanter vakantsätts.

§ 10 Övriga frågor

Höstmötet beslutade att årsmötet skall äga rum 25 mars 2021 klockan 19.30 på Bredgatan 32 Lomma.

§ 11 Avslutning

Vice ordförande tackade medlemmarna för visat intresse och förklarade höstmötet som avslutat.

Kassan bjöd sedan på öl o landgång.

 

Vid protokollet                                                           Justerat

 

Åke Björkman                                      Annika Holst                    Ingvar Hallgren

mötessekreterare