Rättshjälpskassan Standard

     Betalar upp till 70 procent av böterna.

 

tillbaka

 

PROTOKOLL höstmöte 2021-11-16 klockan 19.00 -20.00 i Rättshjälpskassan Standard på PRO lokalen Bredgatan 32 Lomma.

Närvarande 9 medlemmar

§ 1 Höstmötets öppnande

Ordförande Magnus Strandkvist hälsade medlemmarna välkomna och förklarade höstmötet som öppnat.

§ 2 Val ordförande för höstmötet

Höstmötet valde Magnus Strandkvist som mötesordförande.

§ 3 Val av sekreterare för höstmötet

Höstmötet valde Åke Björkman som mötessekreterare.

§ 4 Val av justeringspersoner

Höstmötet valde Annika Holst och Mats Nyström att justera protokollet.

§ 5 Val rösträknare

Höstmötet valde Annika Holst och Mats Nyström.

§ 6 Fastställande av dagordning

Höstmötet godkände framlagda dagordning samt att arbeta efter densamma.

§ 7 Fastställande av budget för 2022

Styrelsen föreslog att man ändrar arvodesersättning till 950:- per ledamot samt att telefonersättning utgår till ledamöterna framledes.

BESLUT: Höstmötet beslutade i enlighet med förslaget.

§ 8 Fastställande av medlemsavgift för år 2022

Styrelsen föreslog att höja medlemsavgiften från nuvarande 250:- till 300:-  för aktiva medlemmar samt för pensionärer från 125:- till 150:-.

BESLUT: Höstmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till höjning av medlemsavgiften.

§ 9 Nomineringar av ledamöter inför årsmötet 2022.

Styrelsen föreslog omval av följande ordinarie ledamöter Magnus Strandkvist  - Lars-Inge Malmborg på 2 år och som suppleant Annika Holst på 1 år.

Styrelsen föreslog nyval Mats Nyström som revisor på 2 år samt nyval av revisorsersättare Sven Gyllander på 1 år.

BESLUT: Höstmötet godkände nomineringar till årsmötet 2022.

§ 10 Stadgeändring

Styrelsen föreslog att man ändrar paragraf 5 moment 4 till från nuvarande 12 månader till 6 månader att insända handlingar för begäran om bötesersättning.

BESLUT: Höstmötet beslutade i enlighet med förslaget.

§ 11 Övrigt

Inga frågor fanns under punkten.

§ 12 Avslutning

Ordförande magnus Strandkvist tackade medlemmarna för visat intresse och förklarade höstmötet som avslutat.

Efter detta bjöd kassan på öl/vatten och smörgåstårta samt kaffe.

 

Vid protokollet                                                           Justerat

 

Åke Björkman                                      Annika Holst                    Mats Nyström

mötessekreterare