Rättshjälpskassan Standard

     Betalar upp till 70 procent av böterna.

 

tillbaka

PROTOKOLL 2016-11-15 fört vid höstmöte i Rättshjälpskassan Standard på IK Pallas Fågelbacksgatan 9 Malmö 19.00 20.00.

1 Mötets öppnande

Ordförande Magnus Strandkvist hälsade medlemmarna välkomna och förklarade höstmötet som öppnat.

2 Val av ordförande för mötet

Höstmötet valde Magnus Strandkvist att leda mötet.

3 Val av mötessekreterare

Höstmötet valde Åke Björkman att skriva mötesprotokollet.

4 Val av 2 justeringspersoner

Höstmötet valde Frank Lundgren och Sven Gyllander att justera höstmötesprotokollet.

5 Val av 2 rösträknare

Höstmötet valde justeringspersonerna att vara rösträknare.

6 Förslag till dagordning för höstmötet

Höstmötet godkände framlagda dagordningen att arbeta efter densamma..

7 Fastställande av budget för 2017

Höstmötet gick igenom förslaget till budget för 2017 och godkände densamma.

8 Fastställande av medlemsavgift för 2017

Höstmötet godkände styrelsens förslag till oförändrad medlemsavgift för 2017.

9 Nominering av styrelseledamöter för 2017

Höstmötet föreslog omval av avgående ledamöter som är i tur att avgå vid årsmötet 2017.

10 Övrigt

Inga frågor fanns att ta upp under punkten.

11 Avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade höstmötet efter detta inbjöd kassan till kaffe och smörgåstårta.

 

Vid protokollet                                             Justerat

 

Åke Björkman                            Frank Lundgren        Sven Gyllander

sekreterare