En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning    Rättshjälpskassan Standard

     Betalar upp till 70 procent av böterna.

 

     Hem   Varför   Kallelser    Möten     Kontakt

Stadgar för Rättshjälpskassan Standard

§ 1 Syfte

Moment 1

Att en ideell förening Rätthjälpskassan Standard (nedan kallad kassan) sammanslutna av fackligt organiserade medlemmar som framför motordrivet fordon i tjänsten samt skall värna om och främja deras gemensamma intressen i kassan.   

Moment 2 a

Medlemmar anslutna till Svenska Åkeriförbundet, Svenska Taxiförbundet och Svenska Bussbranschförbundet samt likställda centrala/lokala godkända organisationer äger rätt att söka inträde i kassan.

Vid ansökan om inträde i kassan skall kopia av giltigt medlemskap i organisationen medfölja ansökan. Kassan förbehåller sig rätten att neka inträde om ovan nämnda kriterier inte uppfylls. Kassans styrelse har bemyndigande att behandla ärende om särskilda skäl anses föreligga.

Moment 2 b

Att medlem i kassan som erhåller pension, äga rätt att kvarstå i kassan som privatperson efter pensionsavgång med bibehållna bötesförmåner, vid privat framförande av motordrivet fordon.

Moment 3

Att genom bildandet av kassan åstadkomma ett skydd för medlemmarna i deras yrkesutövning i tjänsten samt värna och främja deras gemensamma intressen.

§ 2 Styrelsen

Moment 1

Kassans säte är Malmö.

Moment 2

Kassans styrelse väljs på årsmötet.

§ 3 Inträde och avgifter

Moment 1

Inträdesavgiften beslutas på medlemsmötet i november månad och betalas vid inskrivningen.

Moment 2

Medlemsavgiften (årsavgiften) beslutas på medlemsmötet i november månad inför kommande verksamhetsår.

Moment 3

Styrelsen kan vid behov besluta om extra uttaxering.

Moment 4

Medlemsavgiften (årsavgiften) skall årligen betalas senast innan februari månads utgång. Ny medlem skall betala hel årsavgift oavsett vid vilken tidpunkt under året som medlemmen söker inträde.

Pensionär som önskar kvarstå i kassan efter uppnådd pension (65 år) och inte väljer att fortsätta att yrkesarbeta vidare, erlägger 50 % av årsavgiften till kassan med fulla rättigheter.

§ 4 Kassans administration

Moment 1

Den valda styrelsen ansvarar för kassans administration och skall pröva medlemmens yrkande om ersättning för bötesavgift. Styrelsen skall bestå av fem (5) ledamöter jämte två (2) suppleanter.

Tre (3) ledamöter väljs för en mandatperiod på två (2) år resterande på ett (1) år. Styrelsesuppleanter väljs på ett (1) år resp. två (2) år.

Samtliga val sker växelvis. Styrelsen fördelar själv sina interna styrelsefunktioner. Avgående ledamot eller suppleant kan återväljas.

Moment 2

Ordförande och sekreterare har i uppdrag att administrera medlemsmöte och styrelsemöte. Styrelsen utser ledamot inom styrelsen att som medlemsansvarig föra matrikel över kassans medlemmar. Kassören är ansvarig för kassans ekonomiska medel och tillgångar samt att föra noggranna räkenskaper över densamma.  Sekreteraren är ansvarig att skriva protokoll på styrelsemöte och allmänna medlemsmöte.

Moment 3

För uttag i post- och bank av innestående medel tecknas kassan av två (2) i förening var för sig utsedda och valda på årsmötet. Avsteg kan ske från antal firmatecknare om årsmötet beslutar.

 

Moment 4

Styrelsen är beslutande med tre (3) närvarande ledamöter. Samtliga beslut fattas med enkel majoritet.

Moment 5

Styrelsen är ansvarig för kassans förvaltning och skall vid årsmötet överlämna verksamhets-/årsberättelse jämte reviderad redogörelse av kassans förvaltning för godkännande.

§ 5 Medlems rättigheter och skyldigheter

Moment 1

Varje medlem som tillhört kassan i minst tre (3) månader och fullgjort sina skyldigheter mot kassans äger rätt till ersättning, enligt de regler som medlemsmötet i november månad beslutat. Ersättning utgår dock inte om medlem erhållit ersättning för samma böter av arbetsgivare, fackförbund eller annan organisation.

Moment 2

Kassan ersätter utdömda böter med belopp som beslutats på medlemsmötet november månad.

Moment 3

Ersättning utgår inte om medlem varit påverkad av alkohol, narkotika eller annat förbjudet missbrukande medel.

Medlem erhåller inte ersättning, om läkemedel brukats som är förbjudna enligt lag vid förandet av fordon, likaledes erhåller inte medlem bötesersättning om rubriceringen är grov vårdslöshet i trafik.

Moment 4

När händelse inträffat är medlem skyldig att snarast senast sex (6) månader efter botdag, skriftligen eller personligen anmäla till kassans styrelse med begäran om bötesersättning. Till anmälan skall bifogas en fullständig redogörelse av händelseförloppet. För att ersättning skall utgå måste kvitto på inbetalda böter lämnas, jämte underlag från polis eller åklagare, samtliga handlingar skall vara original eller annan av styrelsen godkänd handling.

Efter det att medlem erhållit ersättning för dömda böter skall tre (3) år förflyta för att kassan skall lämna ersättning för böter avseende samma typ av trafikbrott.

Obrutet medlemskap krävs för att erhålla ersättning för samma trafikförseelse efter tre år.

Moment 5

Medlem som bevisligen vilselett styrelsen för att erhålla ersättning utesluts ur kassan omedelbart.

Moment 6

Medlem som inte inom stadgad tid fullgjort sina skyldigheter till kassan förlorar sin rätt till erhållande av bötesersättning.

Moment 7

Årsavgift inbetald av medlem som uteslutets eller avförts ur kassan tillfaller oavkortat kassan.

Moment 8

Medlem är berättigad till böteshjälp för trafikförseelser av kassan endast om denne framfört motorfordon i ordinarie arbetsgivarens tjänst eller med dennes medgivande.

Kassan, som har sitt verksamhetsområde inom Sveriges gränser, utbetalar inte bötesersättning för trafikförseelser som erhållits utanför landets gränser.

Moment 9

Medlem äger rätt att vid ordinarie möte överklaga styrelsens beslut skriftligt om medlemmen anser att beslutet strider mot kassans stadgar eller mot beslut antagna på medlemsmöte.

§ 6 Möten

Moment 1

Kassan håller ordinarie årsmöte före mars månads utgång. Styrelsen har rätt att kalla till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra möte om det är påkallat av minst 25 medlemmar. Kallelse till samtliga möte sker antingen genom annonsering i dagspressen, på kassans hemsida eller på annat sätt efter beslut i styrelsen.

Moment 2

Motion skall sändas till styrelsen skriftligt och skall vara denna tillhanda senast 14 dagar före årsmötet. Motion skall vara undertecknad med medlems nummer och namn.

§ 7 Representationsrätten

Varje medlem som inbetalt årsavgiften för verksamhetsåret, äger rätt att delta på kassans medlemsmöte. Styrelsen och ombud äger rätt att erhålla rese- eller milersättning till och från ort för kallade möten.

§ 8 Revision

Vid årsmötet väljs två (2) revisorer jämte en(1) suppleanter växelvis. Revisorerna är utsedda att granska styrelsens förvaltning av kassans räkenskaper minst två (2) gånger per år, samt vid årets slut granska kassans samtliga tillhörigheter. Vid årsmötet skall revisorerna avgiva en skriftlig revisionsberättelse, innehållande kassans ekonomiska ställning för verksamhetsåret.

§ 9 Hedersmedlemskap

Styrelsen äger rätt att utse styrelseledamot eller ledamot i annan funktion som hedersmedlem i Rättshjälpskassan Standard. Hedersmedlemmen skall under minst tjugofem år (25) år ha verkat aktivt i kassans arbete och starkt bidragit till dess utveckling. Hedersmedlem är avgiftbefriad för årsavgift till kassan. Hedersmedlemskap kan återkallas om det missbrukas och man skadar kassans verksamhet. Beslut fattade av styrelsen om hedersmedlemskap kan inte överklagas av medlemmar i Rättshjälpskassan Standard.

§ 10 Allmänna bestämmelser

Beslut om kassans upplösning skall fattas av minst två tredjedelar (2/3) av närvarande medlemmar är eniga där om. Beslut om upplösning skall fattas om det sker på två (2) sammanträden, av vilka ett (1) skall vara ordinarie samt beslut på det sista mötet biträtts av minst två tredjedelar (2/3) av närvarande röstberättigade.

Vid samtliga övriga röstningar gäller enkel majoritet.

Upplöses kassan fördelas dess tillgångar enligt mötesbeslut.

Stadgarna reviderade och godkända vid årsmötet 2016. Stadgarna reviderade och godkända vid årsmötet 2020. Stadgarna reviderade och godkända på årsmötet 2022.